ผู้บริหาร

ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล
คณบดี คณะครุศาสตร์
อ.สุภาวดี หนูเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.อารี สาริปา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์
หัวหน้าสำนักงาน 
       
ผศ.เฉลียว จูพันทะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น