กรรมการ

1. อาจารย์ ดร.อารี สาริปา
2. อาจารย์กุสุมา ใจสบาย
3. อาจารย์สุขุมาล จันทวี
4. อาจารย์อรดา โอกาสรัตนากร
5. อาจารย์แก้วใจ สุวรรณเวช
6. อาจารย์ธารหทัย มาลาเวช
7. อาจารย์กัลยากร อนุฤทธิ์
8. นางวิจิตรา สิทธิกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น